ข้อตกลงการใช้บริการ
การใช้บริการเว็บไซต์ CocMateTM Thailand
www.CogMateThailand.com

เราขอขอบคุณที่เลือกใช้บริการ CogMateTM Thailandของบริษัทเอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ("บริษัทฯ" หรือ "เรา") ข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้เป็นข้อผูกพันระหว่าง "ผู้ใช้บริการ" ซึ่งทำการสมัครใช้บริการประเมินระดับ ประสิทธิภาพสมอง (Brain Health Status)ผ่านระบบเว็บไซต์ออนไลน์ www.CogMateThailand.com กับบริษัท เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จำกัด "ผู้ให้บริการ" เมื่อ "ผู้ใช้บริการ" ตกลงชำระเงิน และล็อกอิน เข้าสู่ระบบสมาชิก ระบบทดสอบของ "CogMateTM Thailand" แล้ว "ผู้ใช้บริการ" ได้รับทราบและยอมรับ ตกลงผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ (เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ ดังต่อไปนี้

 1. ผู้ใช้บริการยืนยันว่าเป็นบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่สิบห้าปีขึ้นไป และหากผู้ใช้บริการอายุต่ำกว่ายี่สิบปีต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองในการเข้าใช้บริการ CogMateTM Thailand แล้วเท่านั้น
 2. ผู้ใช้บริการจะต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลตามความเป็นจริงเพื่อรับการใช้บริการโดยการใช้ข้อมูลสวนบุคคลดำเนินตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ
 3. ในการให้บริการประเมินระดับประสิทธิภาพสมอง (Brain Health status) ในกรณีนี้ไม่ถือว่า บริษัทฯได้ทำการ วินิจฉัยเพื่อรักษาโรคการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือกรรักษาอื่นใด อันมีลักษณะตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัติ วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะพ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับ อื่นใด ที่กำหนดโดยแพทย์สภาแห่งประเทศไทย ผ่านทางแอพพลิเคชั่น หรือการให้บริการใดของบริษัทฯ โดยเด็ดขาด
 4. ผู้ใช้บริการเข้าใจและทราบดีว่าการประเมินระดับประสิทธิภาพสมอง (Brain Health Status) เป็นเพียงการให้บริการข้อมูล และเนื้อหาทางวิชาการ อีกทั้งภายในเว็บไซต์ได้มีการจัดช้อแนะนำและความรู้ทั่วไป เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการ ศึกษา และเข้าใจถึงข้อมูลข่าวสาร และความรู้เกี่ยวกับสุขภาพได้โดยง่าย โดยข้อมูลบางส่วนจะตอบสนอง และแสดงผล ข้อมูลเนื้อหาที่เหมาะสม ตามข้อมูลหรือเงื่อนไขการค้นหาที่ผู้ใช้บริการได้ทำการป้อนเข้ามา
 5. เนื่องจากข้อมูลและเนื้อหาที่เว็บไซต์อนไลน์จะแสดงผลที่แสดงสอดคล้องและเป็นไปตามข้อมูลหรือเงื่อนไขที่ผู้ใช้ บริการป้อนเข้มา ผู้ใช้บริการจึงมีหน้าที่ที่จะต้องป้อนข้อมูลหรือเงื่อนไขที่ถูกต้องและเหมาะสมกับข้อมูลและเนื้อหา ที่ผู้ใช้บริการประสงค์จะให้มีการแสดงผล
 6. บริษัทฯไม่มีความรับผิดในความเสียหายใด ความเสียหายพีเศบ ความเสียหายโคยบังอิญหรือความเสียายเกียวเนื่องจากความญญเสีย นรือคำร้จ่ายใด ๆ รวมตลอดถึงความเสียหายทางตรงความเสียหายทางอ้อม ที่เกิดขึ้น อันเกี่ยวเนื่อง มาจากการดำเนินการ หรือการกระทำใดของผู้ใช้บริการ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ปรึกษา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนการดำเนินการเช่นว่านั้น
 7. เนื้อหารวมถึงข้อมูลใด ๆ ที่ได้ให้ไว้ในการให้คำปรึกษาส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ออนไลน์ การบริการฉบับนี้และแม้ว่าบริษัทฯจะหวังว่าผู้ใช้บริการจะได้พบว่าเนื้อหาทั้งหลายเหล่านั้นมีสาระให้ความรู้แต่บริษัท จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับรองหรือประกันข้อมูลใด ๆ ที่ถูกนำเสนหรือได้ให้ไว้ภายใน หรือผ่าน เว็บไซต์ออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นทางเนื้อหาในเรื่องการรักษาโรค รักษาโรคประจำตัว การกระทำต่าง ๆ หรือการใช้ยารักษาโรค
 8. ผู้ใช้บริการตกลงที่จะชดเชยค่าสินไหมทดแทนและชดใช้เงินคืนแก่ผู้ให้บริการ อันเกิดขึ้นจากข้อเรียกร้องหรือร้องขอใด ๆ ของบุคคลภายนอกรวมถึงค่าทนายความอันเป็นผลมาจาก
  • เนื้อหาใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการได้ประกาศหรือทำให้มีขึ้นผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ หรือโซเชียลมีเดีย
  • การล่วงละเมิดกฎหมายใด ๆ (รวมถึงการกระทำผิดกฎระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มีผลใช้บังคับใด ๆ) ที่เกิดจาก ผู้ใช้บริการ ผ่านการใช้งานของผู้ใช้บริการในเนื้อหาผ่านเว็บไซต์ออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียหรือประกาศต่าง ๆ
  • สิ่งใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการได้ทำโดยใช้เนื้อหาผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ หรือโซเชียลมีเดีย และ/หรือ ข้อมูลที่อยู่ในสิ่งเหล่านั้น
 9. ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนระบบเว็บไซต์ออนไลน์ เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ ข้อมูล และสาระสำคัญต่าง ๆที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ไม่สามารถที่จะทำการลอกเลียนแบบ นำออกแสดง เผยแพร่เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์ นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้น้ำ ขาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดี เพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไมใช่ต้นฉบับ หรือ ดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจ หรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือ โดยแจ้งชัดจากบริษัทฯก่อน
 10. บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะระงับ และหรือ เปลี่ยนแปลง และหรือ ยกเลิกบริการต่าง ๆ ได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือเฉพาะแต่ผู้ใช้บริการบ่ายได้หนึ่งก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า โดยทั้งนี้ผู้ใช้บริการ ตกลงยอมรับว่าบริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการดำเนินการดังกล่าว
 11. ผู้ใช้บริการจะต้องลงทะเบียน เก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวที่ให้แก่บริษัทฯไว้เป็นความลับโดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับ usemame และ password ในการเข้าใช้งานและจะต้องไม่เผยแพร่ช้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลใดก็ตาม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหยใด ๆอันเกิดจากความเสียหายและหรือ สูญเสียใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ที่ได้เกิดจากการที่ข้อมูลความลับดังกล่าวรั่วไหลไปยังบุคคลอื่น ไม่ว่าผู้ใช้บริการจะรู้เห็นหรือทราบถึงสาเหตุการรั่ว ของข้อมูลหรือไม่ก็ตาม
 12. ผู้ใช้บริการไม่สามารถนำระบบเว็บไซต์ออนไลน์ www.cogMataThailand.cm รวมตลอดถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่ถูกแสดงผ่าน การให้บริการในแอปพลิเคชันไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ
 13. ขอบเขตความรับผิดชอบของ "CogMate" Thaiand ของบริษัท เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้งจำกัด" จะถูกจำกัด แค่จำนวนเงินที่ "ผู้ใช้บริการ" ได้ชำระเพื่อซื้อ "สินค้า" และหรือ "บริการ" เท่านั้น
 14. ถ้าในเวลาใดก็ตามเงื่อนไขในการบริการฉบับนี้หรือข้อใดข้อหนึ่งของเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ หรือข้อกำหนด และเงื่อนไขของบริการอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง กลายเป็นโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่สมบูรณ์ หรือใช้บังคับไม่ได้ ใน ประการใด ๆ ให้ข้อกำหนดเงื่อนไขอื่น ๆที่เหลือ (แล้วแต่กรณี) ยังคงชอบด้วยกฎหมาย สมบูรณ์ และใช้บังคับได้ ตามกฎหมายและไม่เสียไปเพราะความโมฆะ ไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่สมบูณ์หรือใช้บัคับมิได้ ของข้อกำหนดและ เงื่อนไขดังกล่าวนั้น
 15. เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นตามงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้

นโยบายทางธุรกิจ (การยกเลิก และการคืนสินค้า)

ผู้บริโภคมีสิทธิเลิกสัญญาโดยการส่งหนังสือแสดงเจตนาได้ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแบบทดสอบประสิทธิภาพของสมองและบริษัทฯ จะคืนเงินเต็มจำนวนที่ผู้บริโภคได้จ่ายไปเพื่อซื้อแบบทดสอบประสิทธิภาพของสมองภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้บริโภคใช้สิทธิในการคืนแบบทดสอบประสิทธิภาพของสมอง

การขอใบกำกับภาษี